Hệ Thống Sửa chữa Điện thoại, Máy Tính Bảng ở Hà Nội